Jumat, 14 Oktober 2011

Thanks To Allah

Ya Allah, aku memohon curahan cinta-Mu
dan kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu, 
serta amal yang dapat mengantarkan diriku mencintai-Mu.
 [Doa Nabi Daud]
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan amal yang aku kerjakan dan dari keburukan amal yang belum aku kerjakan.
 [HR Muslim]


Senin, 10 Oktober 2011

AL-QUR`AN

A.PENGERTIAN AL-QUR`AN
Al-Qur`an menurut bahasa berarti bacaan.
Sedangkan menurut istilah Al-qur`an adalah kalam Allah SWT yang merupakan mu`jizat yang diturunkan (di wahyukan )kepada nabi muhamad SAW .melalui malaikat jibril yang tertulis di mushaf dan di riwayatkan dengan mutawatir serta sebagai ibadah.
B.MISI AL-QUR`AN DI TURUNKAN
Misi utama Al-Qur`an diturunkan Allah SWT kepada ummat manusia agar Al-Quran di jadikan pedoman dan tuntunan hidup di dunia yang fana ini.
C.TUJUAN MEMBACA AL-QUR`AN
Tujuan membaca Al-Qur`an tiada lain untuk mendekakan diri kepada Allah SWT ,untuk mencari petunjuknya,disampinng mengharapkan pahala dari membacanya.
D.NAMA-NAMA AL-QUR`AN
Selain Al-Quran Allah juga memberi beberapa nama lain bagi Kitab-Nya,Yaitu :
a .Al-Kitab atau Kitabullah artinya tulisan atau cacatan.
Maksudnya wahyu Allah SWT yang ditulis atau di catat.
b.Al-Furqan artinya pembeda
Maksudnya membedakan antara yang benar dan yang salah .
c.Adz-Dzikir artinya peringatan
Maksudnya memperingatkan orang-orang yang salah dan lupa menuju kejalan yang benar
d.Al-Huda artinya petunjuk
Maksudnya menunjukkan kepada jalan yang lurus atau benar
e.Asy-syifa`artinya obat atau penawar.
Maksudnya dapat sebagai obat atau penawar bagi orang-orang yang sakit  jasmani atau rokani.
f.At-Tanzili artinya diturukan.
g.At-Rahmah artinya kasih
h.Al-Majiid artinya mulia.
i.Al-Mubaarak artinya pembawa berkah
j.An-Nadhiir,artinya pemberi peringatan
k.Al-Mubiin artinya penjelas
l.Al-kariim artinya yang mulia
m.Al-Kalaam artinya firman Allah SWT
n.An-Nuur artinya cahaya
E PEMBAGIAN AL-QURAN
Untuk memudahkan pembacaan dan penghafalan ,para Ulama membagi Al-Quran ke dalam 30 juz (bagian) yang panjang dan dalam 60 hizb (nama hizb di tulis disebelah pinggirannya.Setiap hizb di bagi lagi  menjadi empat dengan tanda-tanda Ar-Rub`u=seperempat juz An-Nishfu=seperdua dan Ats-Tsaalaatsatu=tiga perempat.
Kemudian Al-Qur`an di bagi pula kedalam 554 ruku`(bagian yang terdiri atas beberapa ayat).Setiap ruku di tandai dengan huruf  `ain disebelah pinggirnya.Surat yang panjang berisi beberapa ruku`,sedangkan surat yang pendek hanya berisi satu ruku`.
Tanda pertengahan Al-Qur`an (nishful Qur`an)terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 19 juz 15 walyatalathaf(hendaklah ia berlaku lemah lembut).
F.ADAB MEMBACA AL-QUR`AN
a.Dianjurkan lebih wudhu dahulu
b.Mengambilnya dengan tangan kanan dan membawanya dengan kedua belah tangan
c.Membacanya di tempat yang bersih dan yang paling utama di masjid
d.Menghadap kiblat dan di baca dengan khusyu`,tenang serta berpakaian yang rapi dan bersih
e.Mulut dan gigi dibersihkan,tidak sambil menguyah / makan
f.Membaca do`a penerang hati
g.Membaca ta`awwud dan basmalah terlebih dahulu.
G.SEJARAH TURUNNYA AL-QUR`AN
Turunnya Al-Qur`an di namakan Nuzuulul Qur`an.Dan sebab-sebab turunnya Al-Qur`an di sebut Asbaabun Nuzul
1.Cara Turunnya Al-Qur`an
Al-Qur`an diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari.Surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-`Alaq ayat 1-5 pada malam 17 Ramadan (6 Agustus 610 M),ketika itu usia beliu sekitar 40 tahun .ketika Nabi berkalwat (menyediri) di gua hira`.
SURAT AL-`ALAQ(SEGUMPAL DARAH) AYAT 1-5 SURAT YANG KE 96
1)Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan.
2)Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah.
3)Bacalah ,dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.
4)Yang mengajar (manusia )dengan perantaraan kalam
5)Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak di ketahuinya
lalu tidak berselang lama,turunlah wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudatstsir ayat 1-10.


Sedangkan ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat dalam surat al-maidah ayat 3 pada hari jum`at tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi SAW.Wukuf di pandang `arafah untuk menunaikan ibadah haji,yang kemudian haji wada`(haji perpisahan).Saat itu berusia lebih kurang 63 tahun.


Dan hikmah Al Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah :
a.Untuk menenguhkan hati Rasulullah SAW .Dengan cara mengingatnya terus-menerus.
b.Agar lebih mudah di mengerti dan diamalkan oleh pengikutnya-pengikutnya
c.Diantara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawaban atau penjelasan dari suatu pertanyaan atau masalah yang di ajukan kepada Rasulullah SAW .sesuai dengan keperluan.
d.Hukum-hukum Allah SWT.Yang terkandung di dalamnya mudah diterapkan secara tertahap.
e.Memudahkan penghafalan.


2.AYAT-AYAT MAKKIYAH DAN AYAT-AYAT MADANIYYAH
Ditinjau dari segi masa turunnya ,maka Al-Qur`an itu di bagi atas 2 golongan
a.Ayat-ayat Makkiyah,
yakni ayat-ayat yang diturunkan di mekah atau sebelum Nabi Muhamad SAW.Hijrah ke Madinah
b.Ayat-ayat madaniyyah,
yakni ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhamad SAW.hijrah ke Madinah.
DIAMBIL DARI : PINTAR AGAMA ISLAM

Minggu, 25 September 2011

NAHWU BAB FI`IL

FI`IL 
FI`IL  adalah kata kerja : yaitu kata yang menunjukkan pekerjaan.
ciri-ciri fi`il tidak bisa menerima tanda-tanda isim.
Rumus utama fi`il : 
Bedakan setiap kata antara :
a.isim ( kata benda)
b.fi`il (kata kerja)
c.huruf(selain isim dan fi`il)
Bila kata yang ditemui berbentuk fi`il maka bedakan antara :
* madli ( kata kerja yang sudah lewat)
* mudlori`( kata kerja masa sekarang atau yang akan datang)
* amar ( kata perintah)
* nahi ( kata larangan )
Kemudian bedakan antara :
* mujarrod (asli) atau mazid( tambahan)
* mabni ( tetap) atau murob( berubah-ubah)
* ma`lum (aktif) atau majhul(pasif)
Kemudian jadikan komposisi/ susunan kalimat menjadi :
pelengkap +fa`il+fi`il
fa`il+pelengkap+fi`il           <-------- Baca dari kanan
fa`il +fi`il+pelengkap

Susunan kalimat minimal terdiri dari fi`il+fa`il.
 • Seluruh fi`il hukumnya mabni ,kecuali mudlori` yang tak ada nun taukid atau nun ta`nits
 • Mubtada` fa`il ,pelengkap,pasti berupa isim 
 • Jer majrur atau dhorof juga menjadi pelengkap (tidak bisa menjadi fa`il atau mubtada`,tapi bisa naibul fa`il)
 • Jer majrur di jadikan sebagai pelengkap dulu,bila awal kalimat ternyata setelah jer`majrur ada mubtada`muakhor maka menjadi khobar muqoddam
 • Mubtada`fa`il hukumnya rafa`
 • Pelengkap hukumnya nasab
 • Mutaaddi adalah fi`il yang membutukan maf `ul / obyek
 • Lazim adalah fi`il yang tidak membutuhkan maf `ul / obyek
Diambil dari :
Progam Pemula Membaca Kitab Kuning Amtsilati Metode Praktis Mendalami al -Quran Dan kitab Kuning
OLEH : H.TAUFIQUL HAKIMSabtu, 24 September 2011

TATA SURYA

Di sekitar matahari terdapat 9 planet dan 22 satelit yang terdiri dari benda padat seperti bumi yang kita diami ini,dan jauh di luar alam alam dan satelit ,bertebaran berjuta-juta bintang yang terdiri dari benda gas bukan benda padat.Semuanya beredar sekitar matahari.Mataharilah yang menjadi pusat atau pusar dari peredarannya.Sebab itulah maka di itulah di namai kelompok matahari


Sembilan planet tersebut ialah:
1-MERCURY
Terletak paling dekat ke matahari ,dengan jarak 36,000,000.mil,paling kecil dengan diameter 4710 km,beredar sekitar matahari dalam waktu 88 hari (satu tahun MERCURY)
2-VENUS
Dengan jarak 67,200,000 mil dari matahari,diameter 12,320 km beredar dalam waktu 224 hari( satu tahun VENUS).Bintang Kejora (zahrah) yang setiap malam dapat kita saksikan,bintang yang paling cermerlang di angkasa karena dekatnya ke bumi.Sering di sebut bintang timur terletak di timur,dan bintang barat bila terletak di barat.Besarnya hampir sama dengan bumi.Bintang inilah di samping mars yang menjadi obyek penyelidikan apa ada makhluk hidup di sana.
3-BUMI
Yaitu planet yang kita diami ini,dengan jarak 92,900,000 mil dari  matahari,besarnya (diameter)12,756 km,beredar di sekitar matahari dalam tempoh 365 1/4 hari (satu tahun bumi).Dan planet bumi mempunyai sebuah satelit,yaitu bulan.Bulan besarnya seperenam puluh bumi,dengan jarak 240,000 mil dari bumi.
4-MARS
Yaitu planet terdekat ke bumi ,sehingga setiap malam kita dapat menyaksikan dengan mata kita sendiri seperti lampu saja tampaknya karena dekatnya ke bumi.Jaraknya ke matahari 141,500,000 mil,besarnya (diameter) 6890 km (lebih kecil dari bumi),beredar mengelilingi matahari dalam waktu 678 hari(satu tahun MARS).Mars mempunyai 2 satelit yang selalu berputar di sekelilingnya.
5-JUPITER
Dengan jarak 483,200,000 mil dari matahari ,besarnya (diameter)152,060 km,beredar di sekitar matahari dalam tempoh 11 tahun 9 bulan (satu tahun JUPITER).Dan planet ini mempunyai 9 satelit.
6-SATURNUS
Dengan jarak 885,000,000 mil dari matahari ,besarnya (diameter )119,600 km (74,100 mil),beredar di sekeliling matahari dalam tempoh 29 tahun 5 bulan lamanya (satu tahun SATURNUS).Planet ini mempunyai 10 satelit.
7-URANUS
Dengan jarak 1,782,000,000 mil dari matahari ,besarnya (diameter) 50,700 km (32,000 mil),beredar di sekeliling matahari dalam tempoh 84 tahun 8 bulan lamanya (satu tahun URANUS).
8-NEPTUNUS
Dengan jarak 2,793,000,000 mil dari matahari ,besarnya (diameter) 37,740 mil (54,400 km),beredar di sekeliling matahari dalam tempoh 164 tahun 8 bulan (setahun NEPTUNUS)
9-PLUTO
Dengan jarak 3,670,000,000 mil dari matahari ,besarnya (diameter)..... km,dan beredar di sekeliling matahari dalam tempoh 246 tahun 7 bulan lamanya.


Kalau planet -planet lainnya sudah di kenal orang sejak berabad-abad sebelum tahun sebelum Masehi,maka planet Pluto ini baru di ketahui pada tanggal 13 Maret 1930 oleh seorang ahli falak bangsa Amerika Dr.Slipper dari Lowell Observatorium di arizona.


Ketahuilah ,bahwa bila kita melihat alam angkasa ini hanya dengan mata, kita melihat hanya sebagian kecil sekali dari alam semesta ,sebab kekuatan mata kita terbatas.Bila kita memandang angkasa dengan mempergunakan alat modren yang di namakan Observatorium,kita akan beribu  kagum.


Firman Allah dalam Surat al-Mulk 1-5 :
1. Maha Tinggi Tuhan yang di genggamNyalah terletak seluruh kekuasaan ,dan Dia lah yang mengusai segala sesuatu
2.Dia lah yang menjadikan mati dan hidup ,untuk mencobai siapakah di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya.Dan Ia Maha Gagah ,lagi Maha Pengampun.
3.Ia lah yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat ,engkau tak kan melihat kejanggalan di dalam ciptaan Tuhan Yang  Maha Pemurah itu.Maka ulangilah memandangnya,adakah engkau melihat cacat padanya.
4.Kemudian ulangilah memandanginya 2 kali lagi,niscaya penglihatan akan kembali kepadamu dengan merendahkan diri dan hampa (tidak mendapatkan cacat yang di cari)
5.Sesungguhnya Kami (Allah) telah hiasi langit dunia dengan pelita-pelita dan Kami jadikan ia menjadi lontaran-lontaran terhadap Setan-Setan ,dan Kami sediakan bagi mereka azab ( yang berupakan ) pembakaran.


Sumber : Samudera al- fatihah oleh Bey Arifin
SPERMA DAN OVUM

Cairan yang sedikit kental dan keputih-putihan yang menyemprot dari alat kelamin laki-laki (penis)ke dalam alat kelamin wanita (vagina) dalam persetubuhan yang bahasa kita di sebut mani,yang sebenarnya terdiri dari 100 sampai 500 million makhluk-makhluk halus yang di namai sperma (spermatozoa).
Masing-masing adalah berupakan makhluk-makhluk hidup yang panjangnya 0,05mm,mempunyai kepala,leher,badan,ekor dan bergerak dengan kecepatan 2 sampai 3 mm permenit.Dia bergerak memasuki sebuah saluran dalam vagina menuju (uterus).Dalam pada itu ovum bergerak pula menemuinya melalui infum di bulum.Bila satu sperma sudah bertemu dengan sebuah ovum maka terjadi pembuahan (fertilization) atau kehamilan.
Semua ovum yang tak mendapatkan fertilization ,setelah berjalan waktu 5 sampai 6 jam atau paling lambat dalam waktu 24 jam,semuanya mati atau tidak bergerak lagi.
Sperma tidak dapat dilihat dengan mata tanpa mikroskop ,tetapi ovum karena agak besar,panjangnya 0,2 mm dapat di lihat dengan mata.
Sperma dan ovum yang sudah menjadi satu(pembuahan) itu dari menit ke menit ,jam,hari,minggu dan bulan menjadi janin dan plazenta.Dan sesudah berjalan waktu yang biasanya 9 bulan 9 hari,maka lahirlah ke dunia berupa anak bayi,yang beratnya 2 sampai 3 kg ,lengkap dengan ,badan ,kaki,tangan,dan semua bahagian tubuh manusia.


Firman Allah dalam Surat At-Thariq 5-7 :
5. Hendaklah manusia merenungkan dari apa ia jadikan
6.Di jadikan dari air yang terpancar
7.Yang keluar dari sulbi (tulang belakang laki-laki) dan taraib (uterus wanita)


SUMBER : Samudera AL-FATIHAH oleh Bey ARIFIN

Kamis, 22 September 2011

CINTA ISLAMI

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra : Rasulullah SAW pernah bersabda, “Perbuatan yang engkau lakukan tidak akan menyelamatkan engkau dari api neraka”, mereka berkata, “Bahkan tuan sendiri ya Rasulullah?” Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bahkan aku sendiri, kecuali Allah melindungiku dengan kasih dan rahmat-Nya. Oleh karena itu lakukanlah perbuatan baik sepatut mungkin, setulus mungkin, sedapat mungkin dan beribadahlah kepada Allah pada pagi dan petang hari, pada sebagian dari malam hari dan bersikaplah al-qashd (mengambil pertengahan dan melaksanakannnya secara tetap) kerana dengan cara itulah kamu akan mencapai (syurga)”. [HR Bukhari]
"Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, “Apakah amal (ibadah) yang paling dicintai Allah?” Nabi Muhammad SAW bersabda,” Amal (ibadah) yang dilakukan secara tetap meskipun sedikit” (Hadis Riwayat Bukhari)

Sering terdengar ungkapan yang menerangkan bahwa Islam menganjurkan untuk mencari kekayaan. Dan menganjurkan agar kehidupan dunia seimbang dengan kehidupan akhirat. Anjuran tersebut sering didukung dengan menggunakan beberapa ayat al-Qur’an, diantaranya firman Allah :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Ayat ini sering diartikan dengan kalimat: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi...” [QS. al-Qashash (28) : 77]

Pemahaman yang sama juga diambil dari firman Allah yang berisi do’a yang selalu Rasul amalkan dan beliau anjurkan kepada ummatnya untuk selalu berdo’a dengan ayat tersebut, yaitu firman Allah :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Ya Allah berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.” [QS. al-Baqarah (2) : 201]

Kebanyakan manusia menganggap bahwa kebaikan dunia adalah harta kekayaan yang berlimpah, jabatan yang tinggi, badan selalu sehat, pasangan hidup yang senantiasa menghibur dan lain-lain.

Kita yakin bahwa Rasul SAW adalah kekasih Allah, bila beliau berdo’a memohon apapun pasti Allah mengabulkannya. Dan beliau sering sekali berdo’a dengan do’a ini.

Apakah yang dimaksud dengan kebaikan dunia menurut Islam? Kalau sekiranya yang dimaksud dengan kebaikan dunia adalah harta kekayaan yang berlimpah, mengapa Rasulullah tidak terkenal sebagai konglomerat?

Kalau yang dimaksud dengan kebaikan dunia adalah jabatan terhormat, mengapa Rasulullah dimusuhi oleh sebagian masyakat Arab? Atau yang dimaksud dengan kebaikkan itu adalah panjang umur dan sehat selalu, mangapa beliau hanya hidup selama 63 tahun dan terkadang menderita sakit? Sementara diantara orang lain bahkan orang kafir ada yang mengalami hidup hingga lebih dari 100 tahun?

Disamping kedua ayat di atas ada lagi ayat yang sering dipahami dengan tafsirkan yang sama yang mengarah kapada materialism, yaitu firman Allah :

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Ayat ini sering diartikan dengan: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga mereka sendiri merubahnya.” [QS. ar-Ra'd (13) : 11]
Sungguh banyak orang yang menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang pentingnya kemajuan pembangunan fisik dan materi. Padahal tanpa didukung oleh ayat al-Qur’an, umumnya manusia berlomba dalam mencapai kemajuan material. Karena itu apakah makna dukungan tersebut..Sangat penting kiranya bagi kita untuk melakukan studi dengan memperhatikan hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, agar dapat diketahui lebih mendalam maknanya.Ayat pertama firman Allah: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) dunia.” [QS. al-Qashash (28) : 77]Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Pada hari (kiamat) ketika tidak lagi bermanfaat harta maupun keturunan, kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat.” (QS. Asy-Syu’araa’ : 88-89).


Karakter hati yang selamat
Syaikh As-Sa’di rahimahullah menyebutkan beberapa karakter/ciri hati yang selamat; yaitu hati tersebut diisi dengan : keikhlasan, ilmu, keyakinan, kecintaan kepada kebaikan dan menganggap kebaikan itu sesuatu yang indah di dalam hatinya, keinginan dan kecintaannya senantiasa mengikuti apa yang Allah cintai, begitu pula hawa nafsunya tunduk mengikuti ajaran yang Allah berikan (lihat Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, hal. 593).Inspirasi dari berbagai sumber di tulis oleh masrofingatin patria

Rabu, 21 September 2011

KATA MUTIARA ISLAMKATA MUTIARA YANG DI AMBIL dari fb,,MUTIARA ISLAM dan AL Habib islamic web service.
semoga bermanfaat


Tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Ilmu diangkat dengan meninggalnya para ulama. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sama dalam hal pahala. Sesungguhnya manusia itu hanya ada dua, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Dan tidak ada kebaikan pada diri manusia yang selainnya. (Abu Darda')


Barangsiapa melihat kebaikan-kebaikan dirinya sendiri, maka ia akan diuji dengan melihat keburukan-keburukan orang lain. Dan Barangsiapa melihat keburukan-keburukan dirinya sendiri, maka ia akan selamat dari melihat keburukan-keburukan orang lain. Dan barangsiapa menyangka bahwa seorang saudaranya muslim sedang ditimpa fitnah, maka sesungguhnya dirinya sendirilah yang sedang ditimpa fitnah (Mahfudh bin Mahmud)


Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika kita (banyak) mengingat Allah, kita menjadi takut kepada-Nya, (kita laksanakan perintah-Nya dan kita tinggalkan larangan-Nya) maka pada saat itulah iman kita bertambah. Dan apabila kita lalai dari mengingat Allah, kita lupa akan (surga dan neraka)-Nya, kita sia-siakan (perintah dan larangan)-Nya, maka pada saat itulah iman kita berkurang. ('Umair bin Khumasyah)


Dunia adalah kesenangan yang (akan) segera ditinggalkan. Demi Allah yang tiada Ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain Dia, tak lama lagi (dunia ini) akan hancur bersama penduduknya. Maka ambillah dari kesenangan dunia untuk mentaati Allah semampu Anda! Sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. (Qatadah (salah seorang murid Ibnu Mas'ud ))


Janganlah bersedih dengan nikmat dunia yang luput darimu. Janganlah pula berbangga dengan nikmat yang diberikan padamu. Karena nikmat tersebut dalam waktu dekat bisa sirna. [Asy Syaukani]


Apabila salah seorang dari kalian berdoa maka hendaknya ia bersungguh-sungguh meminta. Dan janganlah ia mengucapkan: 'Ya Allah jika Engkau menghendaki maka berilah aku'. Karena sesungguhnya Ia (Allah), tidak ada yang memaksa-Nya. [HR Bukhari]


Ada 6 perkara,Jika dimiliki oleh seseorang maka telah sempurnalah keimanannya:(1) memerangi musuh Allah dengan pedang,(2) tetap menyempurnakan puasa walau di musim panas,(3) tetap menyempurnakan wudhu walau di musim dingin,(4) tetap bergegas menuju masjid (untuk melaksanakan shalat berjama'ah)walau saat mendung,(5) meninggalkan perdebatan & berbantah-bantahan walau ia tahu bahwa ia berada di pihak yang benar dan(6) bersabar saat ditimpa musibah (Yahya bin Muadz)


Berfikir merupakan cahaya yang masuk ke dalam hati seseorang. Dan apabila seseorang mau berfikir, maka ia akan akan mampu mengambil 'ibrah (pelajaran) dari segala sesuatu (yang ia lihat, dengar, baca, rasa dan alami). (Ibnu 'Uyainah)


Apabila akhirat ada dalam hati, maka akan datanglah dunia menemaninya. Tapi apabila dunia ada di hati maka akhirat tidaklah akan menemaninya. Itu karena akhirat mulia dan dermawan, sedangkan dunia adalah hina” (Abu Sulaiman Ad Daroni)


Tahapan pertama ilmu adalah diam. Kedua, mendengarkan dan menghafalkan. Ketiga, mengamalkan. Keempat, menyebarluaskan dan mengajarkan. (Sufyan ats-Tsauri)


Barang siapa mengetahui bahwa dunia ini adalah negeri tempat berlomba untuk meraih dan mengumpulkan amal shalih,dan ia pun mengetahui bhwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam ilmu dan amal maka makin tinggi pula kedudukannya di surga kelak,maka ia takkan menyia-nyiakan waktu sedikitpun & akan berusaha memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya,dan ia takan melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk berbuat baik. (Ibnu 'Aqil)


Sesungguhnya seorang ahli ilmu, apabila ia menyampaikan suatu nasehat tanpa dibarengi niat ikhlas dan mengharap pahala dari Allah, maka nasehatnya akan hilang dari hati orang yang mendengarkannya tanpa meninggalkan bekas seperti air yang jatuh di atas batu. (al-Khatib al-Baghdadi)


Sesungguhnya orang yang berlaku adil itu di sisi Allah akan menempati beberapa mimbar dari cahaya. Mereka itu ialah orang-orang yang adil dalam menetapkan hukum, juga terhadap keluarga dan perihal apapun yang mereka diberi kekuasaan untuk mengaturnya." (HR Muslim)


Rasulullah saw. tidak pernah bicara kotor atau kasar. Sebaliknya beliau menyatakan bahwa yang terbaik di antara kita adalah yang terbaik akhlaknya. [HR Muslim]


Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. - Abu Bakar As-Siddiq


Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Sabda Rasulullah kepada seorang laki-laki yg blm pernah menciumi anak-anaknya. (HR. Al Bukhari)


Hamba-Ku terus mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amalan-amalan nafil, sehingga Aku mencintainya. Maka jika Aku telah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, pasti Aku akan memberinya. Jika ia memohon perlindungan kepada-Ku, pasti Aku akan melindunginya. [HR Bukhari]


Ya Allah, aku memohon curahan cinta-Mu dan kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu, serta amal yang dapat mengantarkan diriku mencintai-Mu. [Doa Nabi Daud]


Ada tiga doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzhalimi. [HR Tirmidzi]


Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku nanti di hari Kiamat ialah orang yang banyak omong, yang berlagak dalam berbicara, dan orang-orang yang sombong. (HR Tirmidzi)


Waspadalah terhadap perbuatan kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jauhilah kekikiran karena kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, mengantarkan mereka kepada pertumpahan darah di antara mereka dan menghalalkan segala cara. (HR Muslim)


Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah 2:216)


Ilmu tidak akan bisa didapat oleh orang yang pemalu dan orang yang sombong. (Abul Aliyah)


Hati manusia itu ada tiga macam : (1) Hati laksana gunung yang tidak bisa disingkirkan oleh apa pun; (2) Hati laksana pohon kurma yang memiliki batang pohon yang kokoh tetapi angin membuatnya melambai-lambai; dan (3) Hati laksana laksana bulu yang condong bersama angin ke kanan dan ke kiri. (Sirri as-Saqthi)


Barangsiapa menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram, menanah diri dari syahwat, mengisi batinnya dengan muraqabah (merasa diawasi oleh Allah), menghiasi amalan lahirnya dengan mengikuti sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal, maka firasatnya tidak akan meleset. (al-Kirmani)


Aku menangis bukan karena takut mati atau karena kecintaanku kepada dunia. Akan tetapi, yang membuatku menangis adalah kesedihanku karena aku tidak bisa lagi berpuasa dan shalat malam. ('Amir bin 'Abdi Qais)


Jangan berikan ilmu Anda kepada orang yang tidak mau menuntutnya. Jangan Anda tebarkan mutiara kepada orang yang tidak mau mengambilnya. Dan jangan gelar dagangan Anda di hadapan orang yang akan menghancurkannya. (Yazid bin Maisaroh)Rabu, 14 September 2011

SHALAT JAMAK DAN QASAR

A. SHALAT JAMAK
Pengertian shalat jamak
Shalat jamak ialah melaksanakan dua shalat fardu dalam satu waktu .Salat fardu yang dapat di jamak ialah :
1. Shalat Zuhur di jamak dengan shalat Ashar
2. Shalat Magrib dijamak dengan shalat Isya`


Syarat Shalat Jamak
1.Berurutan
Maksudnya adalah berurutan sesuai dengan waktunya.
Untuk jamak taqdim yang harus dilaksanakan dahulu adalah shalat Zuhur dan shalat magrib.Untuk jamak ta`khir maka boleh dikerjakan zuhur dahulu  atau asar dahulu.Begitu juga pula magrib dan isya.bisa` magrib atau isya dahulu yang di kerjakan
2. Berniat shalat jamak
3. Berturut-turut
Maksudnya setelah melaksanakan shalat pertama (zuhur/magrib)langsung mengerjakaan shalat kedua (asar/isya`) tanpa tenggang waktu atau di sela -selai dengan pekerjaan lain
4. Untuk jamak ta`khir harus berniat menjamak pada waktu shalat yang pertama,yakni bahwa seseorang akan melakukan shalat yang pertama pada waktu shalat yang kedua.


Shalat Jamak ada dua macam ,yaitu :
 A. Jamak Taqdim
Jamak Taqdim ialah melakukan dua shalat fardu pada waktu shalat pertama.
Misalnya :
-Menjamak shalat Zuhur dan Asar di kerjakan pada waktu Zuhur
-Menjamak shalat Magrib dan Isya`di kerjakan pada waktu Magrib


Cara mengerjakannya :
1.Melakukan shalat zuhur empat rakaat dengan niat jamak taqdim bersama shalat asar.
2.Selesai shalat zuhur langsung berdiri lagi untuk asar.
Untuk jamak taqdim magrib dengan Isya,cara mengerjakaan nya sama dengan zuhur dengan asar . Niatpun sama ,tinggal menganti nama shalat dan jumlah rakaat shalat,khususnya pada shalat magrib.


B.Jamak Ta`khir
Jamak Ta`khir ialah melaksanakan dua shalat fardu pada waktu shalat yang akhir (kemudian).
Misalnya :
a. Menjamak shalat Zuhur dan Asar di kerjakan pada waktu Asar
b. Menjamak shalat Magrib dan Isya dikerjakan pada waktu Isya


Cara mengerjakanya :
1.Melakukan shalat Magrib tiga rakaat dengan niat jamak ta`khir bersama Isya.
2.Selesai shalat Magrib di lanjutkan dengan shalat Isya
Untuk rakaat pertama dan kedua pembacaan surat dengan Magrib dan Isya .Niatnya di sesuaikan.


B. SHALAT QASAR
Pengertian Salat Qasar
Salat Qasar adalah meringkas jumlah rakaat salat fardu yang  empat  rakaat di jadikan dua rakaat.
Salat  Fardu yang bisa di qasar adalah Zuhur,Asar,Isya


Cara melaksanakan shalat qasar :
Shalat dilaksanakan pada waktunya masing-masing,hanya jumlah rakaatnya yang semula empat menjadi dua rakaat.


SYARAT SAH SHALAT QASAR
 Shalat qasar dianggap sah  apabila memenuhi kriteria :
 1. Orang yang menqasar sedang melakukan perjalanan jauh minimal 80.640.km dan perjalananya bukan untuk maksiat
 2. Shalat yang di qasar adalah shalat Ada` (tunai) bukan shalat qada`
 3. Berniat Qasar pada saat takbiratul ihram
Cara mengerjakan shalat qasar sama dengan shalat fardu biasa .Hanya jumlahnya yang di ringkas dari empat rakaat menjadi dua rakaat.Karena itu niatpun di ubah sedikit.

SHALAT JAMAK DAN QASAR
Shalat jamak qasar ialah mengerjakan dua shalat fardu dalam satu waktu,sekaligus meringkas jumlah rakaatnya.Shalat jamak qasar dapat di laksanakan apabila memenuhi syarat-syarat untuk jamak dan qasar.
Mengerjakan shalat jamak dan qasar sama dengan cara shalat jamak dan jumlah rakaat nya di ringkas.Pelaksanaan nya boleh dengan jamak taqdim boleh dengan jamak ta`khir.
Contoh:
Shalat jamak qasar Zuhur-Asar dengan Jamak taqdim
Mengerjakan shalat Zuhur dua rakaat,kemudian salam.Langsung berdiri lagi untuk mengerjakaan shalat Asar dua rakaat.
Shalat jamak qasar Zuhur -Asar dengan jamak ta`khir 
-Mengerjakaan shalat zuhur  atau Asar dua rakaat,kemudian salam.
-Berdiri lagi untuk shalat yang kedua jika Shalat yang pertama di lakukan Zuhur ,maka yang kedua Asar atau sebaliknya.
Shalat jamak qasar Magrib -Isya jamak taqdim
-Mengerjakan shalat magrib tiga rakaat dengan niat jamak tanpa qasar.
-Setelah salam berdiri lagi untuk mengerjakan shalat Isya dua rakaat.
Shalat Jamak qasar Magrib-Isya dengan jamak ta`khir
-Mengerjakan  shalat Magrib atau Isya dahulu.
-Setelah salam langsung berdiri lagi untuk mengerjakan shalat Isya dua rakaat.Diambil dari : Pendidikan Agama Islam

Selasa, 13 September 2011

HARI KIAMAT

Pengertian hari kiamat
Hari kiamat adalah saat berakhirnya kehidupan di dunia atas kehendak dan kekuasaan Allah SWT pada saat itu,semua alam dan makhluk akan hancur lebur hanya Allah saja yang hidup dan berkuasa.
Kita mengenal kiamat ada dua,yaitu :
 • Kiamat sugra (kecil 
 • Kiamat kubra (besar)
Kiamat sugra adalah kiamat kecil.Artinya rusaknya atau musnahnya sebagian alam yang membawa kemusnahan makhluk hidup.contoh kiamat sugra adalah gempa bumi,banjir,gunung meletus,dan bencana alam lainnnya dan kematian seseorang.
Kiamat kubra ialah kiamat besar .Artinya terjadinya kehancuran seluruh alam serta kehidupan .Pada kiamat kubra tidak ada satu makhlukpun yang maampu bertahan hidup.
Hari kiamat di mulai dengan di tiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah.Pada hari kiamat bumi bergoncang dengan sangat hebat,gunung-gunung berterbangan seperti kapas ,tertiup angin.Semua yang ada di bumi dan langit menjadi rusak binasa .Planet-planet di angkasa bertabrakan dan menimbulkan suara dahsyat.Manusia ,hewan dan semua makhluk akan mati.

NAMA-NAMA LAIN DARI HARI KIAMAT (AKHIR) ADALAH 
1. Hari Kebangkitan Besar (Yaumul Qiyamah)
Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan dunia yang di tandai dengan hancurnya seluruh makhluk yang telah di ciptakan Allah
2. Hari Pemisah (Yaumul Fashl)
Hari kiamat juga di sebut dengan yaumul fashl ,yang artinya pemisah antara orang yang beriman dengan orang kafir.Pada hari itu manusia di kelompokkan menurut keyakinan agamanya.
3. Hari Perhitungan (Yaumul hisab)
Yaumul Hisan adalah nama lain hari kiamat yang berarti hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia.Pada hari itu ,amal manusia di hitung dengan cermat dan cepat serta di berikan balasan yang setimpal.
4. Hari Pertemuan (Yaumul Thalaq)
Yaumul thalaq yaitu hari pertemuan manusia dengan sesamanya
5. Hari berkumpul (Yaumul Jam`i)
Yaumul Jam`i adalah hari berkumpulnya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia akhir Zaman untuk di tanyakan seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia.
6.Hari Berkumpul (Yaumul Mahsyar)
Yaumul Mahsyar adalah hari saat manusia di kumpulkan di padang rumput mahsyar.Padang Mahsyar adalh daratan yang sangat luas tempat berkumpulnya manusia di akhirat sejak Nabi Adam sebagai manusia yang pertama sampai manusia terakhir yang lahir ke dunia.
7. Hari Kebangkitan (Yaumul Ba`ats)
Yaumul Ba`ats adalah hari saat manusia di bangkitan dari kuburnya.Mahsyar adalah padang yang luas tempat berkumpulnya manusia setelah Yaumul Ba`ats.
8. Hari Perhitungan  (Yaumul Hisab )
Yaumul Hisab adalah hari saat datangnya perhitungan dari Allah SWT terhadap amal perbuatan manusia selama hidupnya.Perbuatan manusia akan di tanyakan oleh allah ,yang baik maupun yang buruk ,di perlihat kan semua .
9. Hari pertimbangan amal (Yaumul Mizan)
Yaumul Mizan adalah hari diadakannya timbangan amal perbuatan yang telah di lakukan manusia selama hidup di dunia.Tidak ada suatu amalpun yang terlewatkan .Semua akan di berikan balasan yang setimpal.
10.Hari Pembalasan (Yaumul Jaza )
Hari kiamat adalah hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia .Balasan yang akan di berikan Allah SWT sangat tergantung pada jenis amal yang telah di lakukan selama hidup di dunia.Jika amalnya baik,maka balasannnya berupa pahala dan surga,Sedangkan jika amalnya buruk,maka balasannya adalah siksa neraka.
11. Hari yang menentukan (As-Sa`ah)
Hari kiamat adalah hari yang tepat dan menentukan.Terjadinya kiamat merupakan saat yang telah di rancang dan ditentukan secara akurat.Tidak akan ada kesalahan,tidak akan di mundurkan atau di majukan.Saat terjadinya telah ditentukan menurut kehendak Allah yang mengusai alam ini.
12. Hari pembalasan Agama (Yaumul Diin)
Hari kiamat adalah hari pembalasan Agama.Artinya amal perbuatan yang berkaitan dengan pengamalan agamanya akan di pertangunggjawabkan pada hari tersebut.Termasuk amal shalat,puasa ,haji,zakat,shadaqah dan sebagainya.


TANDA-TANDA HARI KIAMAT
Tak ada stupun di dunia ini yang mengetahui waktu tiba terjadinya hari akhir atau hari kiamat.
Namun Nabi Muhammad SAW ,telah mengabarkan beberapa tanda sebelum hari kiamat terjadi,yaitu :
1.Merajalela kebodohan
Kebodohan yang muncul di dunia menjelang datangnya hari kiamat (akhir jaman)di tandai dengan meniggalkan para ulama (yang memiliki ilmu),sehingga sumber ilmu berkurang dan mencari pengatinya.Ilmu menjadi barang yang sangat mahal.
2. Tersebarnya perzinahan dalam berbagai bentuk di berbagai tempat.
Akhir zaman di tandai dengan terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan,sehingga banyak menimbulkan perzinahan,Suatu perbuatan yang terajatnya sama dengan perilaku binatang.
3. Minuman keras(khamar) telah di jadikan minuman kebanggaan.
Dalam perkembangan zaman modren seperti yang terjadi saat ini,siapapun bisa dengan sangat mudah menemukan berbagai jenis minuman keras (khamar).Dan jika minuman keras sudah di anggap biasa dan wajar,maka hal ini merupakan salah satu tanda hari kiamat.
4.Jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah perempuan
Saat ini penduduk dunia berjumlah sekitar 5 milyar orang ,suatu jumlah yang sangat besar bila di bandingkan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya,menurut sensus kependudukan ,disimpulkan bahwa ternyata jumlah perempuan jauh lebih banyak di bandingkan dengan laki-laki.
5. Gaya hidup yang materalistik(hub al-dunya) dan sikap mental yang takut mati
Saat ini ,terjadi kecenderungan orang untuk lebih mementingkan urusan duniawi di bandingkan dengan mempersipkan kepentingan Akhirat.


Selain ciri tersebut ,di jelaskan juga ciri -ciri yang lain yang berkaitan dengan kejadian alam :
 1. Munculnya Ad-Dukhan (asap atau kabut tebal)
 2. Munculnya Dajjal
 3. Munculnya Dabbah
 4. Matahari terbit di sebelah barat
 5. Turunnya nabi Isa AS putra Maryam
 6. Munculnya Ya`jud dan Ma`juj
 7. Terjadinya gerhana dibeberapa belahan bumi dalam waktu yang hampir bersamaan.
 8. Api yang menyala menghalau umat manusia ke Mahsyar (tempat berkumpul)
Kehidupan Sesudah Hari Kiamat
Orang beriman menyakini bahwa semua manusia akan di hidupkan kembali sesudah peristiwa hari kiamat.Mula-mula Allah menghidupkan malaikat Israfil untuk bertugas membangkitkan manusia dari alam barzah yang di sebut Yaumul Ba`ats.
Manusia setelah di bangkitkan lalu di kumpulkan Allah di suatu tempat bernama Mahsyar.Manusia menunggu pengadilan Allah SWT guna mempertanggungjawabkan perbuatan nya selama di dunia.
Setiap amal perbuatan manusia yang sekecil apapun akan di perhitungkan oleh Allah.
Hari perhitungan amal di sebut Yaumul Hisab ,Kemudian amal di timbang dengan seadil adilnya.Penimbangan amal di sebut Yaumul Mizan.
Bagi orang yang beramal baik akan mendapatkan balasan kebahagiaan yang abadi yaitu surga.Sebaiknya orangn yang beramal kejahatan akan mendapat siksa dan di masukan ke neraka.Hari pembalasan ini di sebut Yaumul Jaza.


KEADAAN SURGA DAN NERAKA


KEADAAN NERAKA
Diriwayatkan oleh abu Ya`la Dari Ibnu umar :Pada suatu hari Rasulullah SAW.berkutbah ,diantaranya berkata : ``jangan sampai kamu lupakan tentang 2 perkara hebat,yaitu syurga dan neraka``.
Kemudian beliau menanggis sehingga mengalir air mata beliau meleleh hingga membasahi jenggot beliau,lalu berkata:
``Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad dalam tanganNya,sekiranya kamu mengetahuilah akan apa yang aku ketahui tentang akhirat ,sungguh kamu akan naiki tempat yang tinggi dan akan menghamburkan tanah di atas kepalamu``.


Diriwayatkan dari Umar Ibnul Khattab r.a.: Telah datang Jibril kepada Nabi Muhamad SAW bukan pada waktu yang biasanya ia datang ,Rasulullah lalu berdiri mendapatkannya dan bertanya :Hai Jibril,kenapa aku melihat engkau berubah warnamu.Berkata jibril : Aku datang kepadamu untuk menerangkan semburan api neraka .Berkata Rasulullah : terangkanlah kepadaku keadaan neraka dan  hal ihwal Jahanam.Berkata Jibril : Sesungguhnya Allah memerintahkan agar Jahanam di nyalakan apinya 1.000 tahun lamanya,sehingga karena semakin panasnya ,sehingga berobahlah warnanya menjadi putih.Lalu diperintahkan menyalakan 1.000 tahun lagi ,sehingga berubah warnanya menjadi merah.Lalu di perintahkan menyalakan 1.000 tahun lagi ,sehingga berubah warnanya menjadi hitam yang amat gelap,sehingga hilang sinarnya,bergejolak -gejolak tak padam-padam bakarannya.Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran,sekiranya dibukakanlah Jahanam itu sebesar lobang jarum,akan terbakarlah bumi dan segala isinya karena panasnya .Dan demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran ,sekiranya salah satu dari penjaga-penjaga Neraka itu didatangkan Allah ke dunia ini ,akan matilah seluruh manusia isi bumi ini karena kejelekan rupanya dan kebusukan bau nya .Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran ,sekiranya sebuah ring (lingkaran)dari rantai   Neraka diletakkkan di sebuah gunung di dunia ini ,akan tembuslah gunung itu sampai -sampai ke dasar bumi yang paling bawah.Maka berkata Raslullah  SAW :Untunglah hai Jibril ,jantungku tak sampai pecah sehingga aku mati mendengar keteranganmu ini.Rasulullah melihat Jibril menanggis ,Rasulullah ikut menanggis pula ,lalu berkata :Kenapa engkau  sampai menanggis pula ya Jibril,sedang kedudukanmu begitu rupa di sisi Allah?  Berkata Jibril: Kenapa aku tak akan menanggis ,malah aku lah yang lebih berhak menanggis ,karena siapa tahu keadaanku dalam ilmu Allah tidak seperti yang aku ketahui,dan saya tidak mengetahui apakah saya tidak akan mengalami cobaan seperti iblis ,sedang iblis itu termasuk golongan Malaikat(tetapi menyeleweng),dan aku tidak tahu apakah aku akan mengalami apa yang di alami oleh Harut dan Marut.Maka menanggislah Jibril ,dan menanggis pulalah Rasulullah SAW .Lama keduanya sama-sama menanggis ,lalu datanglah seruan dari langit : Hai Jibril ,Hai Muhamad,sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah menjamin kamu berdua dengan tidak durhaka .Lalu Jibril naik ke langit  dan Rasulullah lalu menerusakn perjalanan.


Diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik : Rasulullah bertanya kepada Jibril : kenapa saya tak pernah melihat Mikail ketawa ? Menjawab Jibril : Tidak pernah Mikail ketawa sejak Allah menciptakan neraka.
NAMA-NAMA NERAKA
 1. NERAKA JAHANAM
 2. NERAKA LAZHA
 3. NERAKA HUSOMAH
 4. NERAKA SAIR
 5. NERAKA SAQAR
 6. NERAKA JAHIM
 7. NERAKA HAWIYAH
KEADAAN SURGA 
Ketika kepada Rasullulah di tanyakan orang tentang keadaan surga ,Rasulullah menjawab dengan pendek  : Sesuatu yang tak pernah di lihat  oleh mata ,tidak pernah di dengar oleh telingga ,dan tidak pernah terbayang dalam khayal manusia (keindahannya)
Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Sa`ad bin Abu Waqqash,dari bapaknya dari neneknya : Berkata Rasulullah SAW :``Sekiranya seorang penghuni surga datang kedunia ini,dengan memakai perhiasaan gelang ,maka sinar dari gelangnya akan mengaburkan sinar matahari,sebagai mana sinar matahari akan mengaburkan akan sinar dari bintang-bintang``.


Diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa perumpamaan perbandingan antara dunia dan akhirat (surga)adalah seperti seorang yang pergi ke pinggir laut .lalu memasukkasn sebuah jari tangannya ke air laut ,lalu mengangkatkan tangannya kembali.Air yang melekat pada jari itulah dunia,sedang air yang masih tinggal di lautan,itulah akhirat atau Surga.
Dalam hadis lain diterangkan pula Rasulullah mengatakan bahwa Allah menciptakan 100 rahmat ,satu rahmat di bagi-bagikan Allah di dunia ini,sedang 99 lainnya akan di bagikan Allah di dalam surga nanti.Berarti bahwa kesenanggan dalam Surga itu adalah 99  kali lebih hebat dari kesenangan yang terhebat di dunia sekarang ini.
Diterangkan pula ,bahwa keindahan surga itu senantiasa bertambah,tidak tetap seperti barang -barang di dunia ini.Karenanya orang di dalam surga tidak pernah merasa bosan,sekalipun mereka telah tinggal berjuta -juta tahun lamanya.
Didalam  surga terdapat macam -macam kesenanggan,kebahagiaan ,kelezatan ,kemewahan,kegembiraan yang tak  ada putus-putusnya dan tidak pernah berkurang.Begitu juga dengan nafsu atau keinginan orang yang berada di dalam surga tidak pernah kendur ,lemah atau berkurang selamanya.
Didalam surga tak ada kematian lagi,tidak ada proses umur ,semua orang dalam keadaan muda terus-menerus,sehat,kuat,gembira terus menerus.Setiap orang akan hidup dengan istri atau suami dengan kegembiraan dan kelezatan hidup dengan suami isteri yang sehebat-hebatnya yang tak pernah mengendur atau berkurang,tetapi tidak mendapatkan keturunan lagi.Sebab itu di dalam Surga tidak ada kelahiran baru.Dan tak ada kotoran,baik kotoran besar atau kecil.Semuanya akan menjadi angin dan peluh saja.


NAMA-NAMA SURGA

 1. SURGA FIRDAUS
 2. SURGA MA`WA
 3. SURGA KHULDI
 4. SURGA NAIM
 5. SURGA ADMIN
 6. SURGA DARUSALAM
 7. SURGA DARUL JALAL
  Diambil dari : SAMUDERA AL-FATIHAH oleh BEY ARIFIN DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AL AMIN


  Minggu, 11 September 2011

  ILMU ISLAM TENTANG SHALAT

  Shalat adalah salah satu rukun islam yang berbeda dengan rukun islam yang lain,sepertti zakat,puasa dan haji.
  Dibawah ini akan di jelaskan tentang rukun salat,sunah salat,syarat sah dan syarat wajib salat dan hal-hal yang membatalkan salat.Marilah kita bahas satu persatu.


  RUKUN SHALAT
  Pengertian rukun salat yaitu perbuatan yang wajib dilakukan ketika salat.
  Jika salah satu rukun salat tidak dilakukan maka salatnya tidak sah.
  Rukun salat di bedakan menjadi 3 macam :
  1. Rukun Fi`liyah
  2. Rukun Qauliyah
  3. Rukun Qalbiyah
  RUKUN FI`LIYAH yaitu perbuatan yang harus di lakukan ketika shalat dan apabila di tinggalkan maka tidak sah shalatnya.
  RUKUN QAULIYAH yaitu ucapan /bacaan yang harus di ucapkan /di baca ketika shalat dan bila di tinggalkan maka tidak sah salatnya
  RUKUN QALBIYAH yaitu tergeraknya hati untuk mengerjakan shalat,yang dilakukan ketika shalat.

  RUKUN SHALAT ADA 13 ,YAITU :
  1. Niat di dalam hati
  2. Berdiri tegak bagi yang mampu
  3. Takbiratul ihram
  4. Membaca surat Al-fatihah
  5. Ruku`dengan tuma`ninah
  6. I`tidal dengan tuma`ninah
  7. Sujud dengan tuma`ninah
  8. Duduk diantara dua sujud (duduk iftirosy) dengan tuma`ninah
  9. Duduk akhir(duduk tawaruk)
  10. Membaca tasyahud akhir
  11. Membaca salawat nabi
  12. Salam sambil menoleh ke kanan
  13. Tertib/berurutan
  SUNAH SHALAT
  Sunah salat di bagi menjadi 2 ,yaitu sunnah Ab`ad dan sunah Hai`at.
  Sunnah Ab`ad adalah sunah yang apabila tidak mengerjakannya harus di ganti dengan sujud sahwi
  Sunnah Hai`ah adalah apabila tidak mengerjakan tidak di ganti dengan sujud sahwi

  Sunnah salat yang berupa perbuatan /gerakan sebagai berikut :
  1. Mengangkat kedua tangan sampai telinga
  2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan keduanya di letakkan di dada /dibawah dada
  3. Mengarahkan pandangan di tempat sujud
  4. Diam sebentar sebelum dan sesudah membaca surat Al Fatihah
  5. Mendengarkan bacaan imam ,baik surat Al Fatihah maupun surat atau ayat -ayat Al Quran yang lain
  6. Bersikap lurus waktu ruku`dan sujud
  7. Meletakkan kedua telapak tangan di lutut ketika ruku`
  8. Meletakkan atau menempelkan tujuh anggota tubuh ketika sujud
  9. Bertelekan ke tanah ketika bangun dari duduk
  10. Duduk sebentar sesudah sujud pada rakaat pertama dan ketiga ,kemudian berdiri sambil bertelekan ke lantai
  11. Duduk iftirasy,yaitu duduk diatas kaki kiri pada tasyahud awal atau duduk diantara dua sujud
  Sunnah-sunnah yang berupa bacaan sebagai berikut :
  1. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram  dengan suara berbisik
  2. Membaca ta`awuz sebelum membaca surat Al Fatihah
  3. Membaca Amin setelah membaca surat Al Fatihah
  4. Membaca surat atau ayat Al Quran bagi imam atau orang yang shalat sendiri pada rakaat 1 dan 2
  5. Mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua dalam salat Magrib,Isya` dan Subuh
  6. Membaca takbir ketika ruku`,sujud,dan bangkit dari sujud
  7. Membaca tasbih ketika ruku`dan sujud
  8. Membaca Sami`allahu liman hamidah ketika i`tidal
  9. Membaca ``Rabbana wa lakal hamdu``,ketika i`tidal
  10. Mermbaca ``Rabbilgfirli warhamni wajburni ,dst,ketika duduk di antara dua sujud
  11. Membaca salam yang kedua sambil menengok ke kiri sampai kelihatan pipi kiri belakang
  SYARAT SAH DAN  SYARAT WAJIB SHALAT
  Syarat sah shalat
  Syarat sah shalat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan salat dan berlangsung sampai terus-menerus sampai shalat selesai.
  Yang termasuk Syarat sah shalat ,yaitu :
  1. Badan harus suci dari hadas kecil dan besar
  2. Badan,pakaian,dan tempat shalat harus suci dari najis
  3. Menutup Aurat : -Aurat laki -laki dari pusar sampai dengan lutut.-Aurat perempuan,seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan 
  4. Mengadap Kiblat
  5. Sudah masuk waktu salat dan mengetahui masuknya waktu salat
  Syarat wajib shalat
  Syarat wajib shalat yaitu syarat yang apabila seseorang termasuk di dalamnya ,maka orang tersebut wajib untuk mengerjakan shalat.
  Syarat wajib shalat ,yaitu :
  1. Beragama Islam
  2. Baliq (dewasa sudah cukup umur)
  3. Berakal sehat
  4. Bagi wanita harus suci dari haid dan nifas
  5. Terjaga ,tidak tidur
  6. Telah sampai dakwah
  HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT
  Shalat kita akan tidak syah,kalau tidak memenuhi Syarat-syarat dan rukun shalat.
  Adapun hal-hal yang membatalkan Salat,sebagai berikut :
  1 Meniggalkan salah satu rukun Shalat
  Misalnya :
  -tidak membaca niat di hati
  -tidak membaca takbiratul ihram
  -tidak membaca surat AL Fatihah
  -dst
  2 Makan dan minum dengan sengaja
  3 Meniggalkan salah satu syarat syahnya shalat misalnya : berhadas kecil
  4 Melakukan banyak gerakan (yang bukan gerakan salat)
  5 Dengan sengaja berkata-kata (yang bukan bacaan shalat)

  Diambil dari : Pendidikan Agama Islam Al Amin