Jumat, 15 Februari 2013

RATU RUMAH TANGGARatu Rumah Tangga.


Alangkah mulianya seorang wanita yang berjiwa qanaah, cermat dalam
membelanjakan harta demi mencukupi suami dan anak-anaknya. Dahulu kala,
para wanita kaum salaf memberiwejangan kepada suami atau ayahnya begini, Berhatilah-hatilah engkau darimemperoleh harta yang tidak halal.Kami akan sanggup menahan rasalapar namun kami tak akan pernahsanggup merasakan siksa api nerakaInilah akhlak pertama bagi pihak istri. Mantep kalo Ibu-Ibu Muslimahseindonesia pada begitu.. Betul apabetul ?, Doain dah Kedua, istri shalihah adalah istri yangberbakti kepada suaminya,mendahulukan hak suami sebelum hakdirinya dan kerabat-kerabatnya.Termasuk dalam masalah taat kepadasuami adalah berlaku baik pada ibu mertua. Ketiga, istri sebagai guru pertama bagianak-anak, hendaknya mendidikmereka dengan pendidikan yang baik,memperdengarkan kata-kata yangbaik, mendoakan mereka dengan doayang baik pula. Semuanya itu merupakan implementasi bakti istrikepada suaminya. Keempat, karakter istri dengan adabbaik adalah tidak mengadukan urusanrumah tangga dan mengungkit-ungkitperkara yang pernah membuat diri siistri sakit hati dalam pelbagai forum. Halyang sering terjadi pada diri seorang wanita yaitu menceritakan keadaanburuk yang pernah menimpanyakepada orang lain. Seakan denganmenceritakan masalah yang melilitdirinya urusan akan terselesaikan.Namun yang terjadi sebaliknya, keburukan dan aib keluarga justrumenjadi konsumsi orang banyak, namabaik suami dan keluarga terpuruk, danjalan keluar tak kunjung ditemukan.Bentuk adab� kelima, tidak keluar darirumahnya tanpa memperoleh izinterlebih dahulu dari suami. Mengenaihal ini, Nabi telah mewanti-wantidengan bersabda, Hendaknya seorangwanita (istri) tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan seizin suami.Jika ia tetap melakukannya (keluartanpa izin), Allah dan malaikat-Nyamelaknati sampai ia bertaubat ataukembali pulang ke rumah. (HR. AbuDawud, Baihaqi, dan Ibnu sakir dari Abdullah bin Umar)Smoga bermanfaat..