Jumat, 14 Oktober 2011

Thanks To Allah

Ya Allah, aku memohon curahan cinta-Mu
dan kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu, 
serta amal yang dapat mengantarkan diriku mencintai-Mu.
 [Doa Nabi Daud]












Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan amal yang aku kerjakan dan dari keburukan amal yang belum aku kerjakan.
 [HR Muslim]


Senin, 10 Oktober 2011

AL-QUR`AN

A.PENGERTIAN AL-QUR`AN
Al-Qur`an menurut bahasa berarti bacaan.
Sedangkan menurut istilah Al-qur`an adalah kalam Allah SWT yang merupakan mu`jizat yang diturunkan (di wahyukan )kepada nabi muhamad SAW .melalui malaikat jibril yang tertulis di mushaf dan di riwayatkan dengan mutawatir serta sebagai ibadah.
B.MISI AL-QUR`AN DI TURUNKAN
Misi utama Al-Qur`an diturunkan Allah SWT kepada ummat manusia agar Al-Quran di jadikan pedoman dan tuntunan hidup di dunia yang fana ini.
C.TUJUAN MEMBACA AL-QUR`AN
Tujuan membaca Al-Qur`an tiada lain untuk mendekakan diri kepada Allah SWT ,untuk mencari petunjuknya,disampinng mengharapkan pahala dari membacanya.
D.NAMA-NAMA AL-QUR`AN
Selain Al-Quran Allah juga memberi beberapa nama lain bagi Kitab-Nya,Yaitu :
a .Al-Kitab atau Kitabullah artinya tulisan atau cacatan.
Maksudnya wahyu Allah SWT yang ditulis atau di catat.
b.Al-Furqan artinya pembeda
Maksudnya membedakan antara yang benar dan yang salah .
c.Adz-Dzikir artinya peringatan
Maksudnya memperingatkan orang-orang yang salah dan lupa menuju kejalan yang benar
d.Al-Huda artinya petunjuk
Maksudnya menunjukkan kepada jalan yang lurus atau benar
e.Asy-syifa`artinya obat atau penawar.
Maksudnya dapat sebagai obat atau penawar bagi orang-orang yang sakit  jasmani atau rokani.
f.At-Tanzili artinya diturukan.
g.At-Rahmah artinya kasih
h.Al-Majiid artinya mulia.
i.Al-Mubaarak artinya pembawa berkah
j.An-Nadhiir,artinya pemberi peringatan
k.Al-Mubiin artinya penjelas
l.Al-kariim artinya yang mulia
m.Al-Kalaam artinya firman Allah SWT
n.An-Nuur artinya cahaya
E PEMBAGIAN AL-QURAN
Untuk memudahkan pembacaan dan penghafalan ,para Ulama membagi Al-Quran ke dalam 30 juz (bagian) yang panjang dan dalam 60 hizb (nama hizb di tulis disebelah pinggirannya.Setiap hizb di bagi lagi  menjadi empat dengan tanda-tanda Ar-Rub`u=seperempat juz An-Nishfu=seperdua dan Ats-Tsaalaatsatu=tiga perempat.
Kemudian Al-Qur`an di bagi pula kedalam 554 ruku`(bagian yang terdiri atas beberapa ayat).Setiap ruku di tandai dengan huruf  `ain disebelah pinggirnya.Surat yang panjang berisi beberapa ruku`,sedangkan surat yang pendek hanya berisi satu ruku`.
Tanda pertengahan Al-Qur`an (nishful Qur`an)terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 19 juz 15 walyatalathaf(hendaklah ia berlaku lemah lembut).
F.ADAB MEMBACA AL-QUR`AN
a.Dianjurkan lebih wudhu dahulu
b.Mengambilnya dengan tangan kanan dan membawanya dengan kedua belah tangan
c.Membacanya di tempat yang bersih dan yang paling utama di masjid
d.Menghadap kiblat dan di baca dengan khusyu`,tenang serta berpakaian yang rapi dan bersih
e.Mulut dan gigi dibersihkan,tidak sambil menguyah / makan
f.Membaca do`a penerang hati
g.Membaca ta`awwud dan basmalah terlebih dahulu.
G.SEJARAH TURUNNYA AL-QUR`AN
Turunnya Al-Qur`an di namakan Nuzuulul Qur`an.Dan sebab-sebab turunnya Al-Qur`an di sebut Asbaabun Nuzul
1.Cara Turunnya Al-Qur`an
Al-Qur`an diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari.Surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-`Alaq ayat 1-5 pada malam 17 Ramadan (6 Agustus 610 M),ketika itu usia beliu sekitar 40 tahun .ketika Nabi berkalwat (menyediri) di gua hira`.
SURAT AL-`ALAQ(SEGUMPAL DARAH) AYAT 1-5 SURAT YANG KE 96
1)Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan.
2)Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah.
3)Bacalah ,dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.
4)Yang mengajar (manusia )dengan perantaraan kalam
5)Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak di ketahuinya
lalu tidak berselang lama,turunlah wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudatstsir ayat 1-10.


Sedangkan ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat dalam surat al-maidah ayat 3 pada hari jum`at tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi SAW.Wukuf di pandang `arafah untuk menunaikan ibadah haji,yang kemudian haji wada`(haji perpisahan).Saat itu berusia lebih kurang 63 tahun.


Dan hikmah Al Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah :
a.Untuk menenguhkan hati Rasulullah SAW .Dengan cara mengingatnya terus-menerus.
b.Agar lebih mudah di mengerti dan diamalkan oleh pengikutnya-pengikutnya
c.Diantara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawaban atau penjelasan dari suatu pertanyaan atau masalah yang di ajukan kepada Rasulullah SAW .sesuai dengan keperluan.
d.Hukum-hukum Allah SWT.Yang terkandung di dalamnya mudah diterapkan secara tertahap.
e.Memudahkan penghafalan.


2.AYAT-AYAT MAKKIYAH DAN AYAT-AYAT MADANIYYAH
Ditinjau dari segi masa turunnya ,maka Al-Qur`an itu di bagi atas 2 golongan
a.Ayat-ayat Makkiyah,
yakni ayat-ayat yang diturunkan di mekah atau sebelum Nabi Muhamad SAW.Hijrah ke Madinah
b.Ayat-ayat madaniyyah,
yakni ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhamad SAW.hijrah ke Madinah.




DIAMBIL DARI : PINTAR AGAMA ISLAM